Chỉ số kinh doanh toàn cầu về Doanh nhân nữĐể cùng hưởng ứng với khoảng 10 triệu người tham gia sự kiện Tuần lễ khởi sự kinh doanh toàn cầu tại 160 nước trên toàn thế giới, EDF xin giới thiệu báo cáo Chỉ số kinh doanh toàn cầu về doanh nhân nữ. Báo cáo GEM toàn cầu về doanh nhân nữ cung cấp […]

Để cùng hưởng ứng với khoảng 10 triệu người tham gia sự kiện Tuần lễ khởi sự kinh doanh toàn cầu tại 160 nước trên toàn thế giới, EDF xin giới thiệu báo cáo Chỉ số kinh doanh toàn cầu về doanh nhân nữ.

Báo cáo GEM toàn cầu về doanh nhân nữ cung cấp một cái nhìn sâu sắc về những người phụ nữ bắt đầu và điều hành doanh nghiệp trên toàn thế giới. Nó cung cấp một nền tảng toàn diện và chi tiết cho hướng dẫn nghiên cứu trong tương lai, quyết định chính sách, và thiết kế của các sáng kiến ​​và chương trình mà có thể nâng cao nhận thức về tinh thần kinh doanh của phụ nữ. Mục đích cuối cùng là để nuôi dưỡng một môi trường khuyến khích phụ nữ để xem khả năng kinh doanh như là một lựa chọn nghề nghiệp khả thi để trang bị cho họ những công cụ để tạo ra các loại hình và chất lượng của các doanh nghiệp mà họ muốn xây dựng, cũng như tạo ra nhận thức rộng lớn hơn giữa các bên liên quan sẽ hỗ trợ các nỗ lực của họ.Báo cáo này bao gồm 83 nền kinh tế: 73 nền kinh tế tham gia trong chu kỳ GEM 2014 và thêm mười nền kinh tế đã được bao gồm trong các cuộc khảo sát vào năm 2013, nhưng không phải năm 2014.

Sự độc đáo của bản báo cáo này bao gồm các đánh giá về phần trăm thay đổi trong tỷ lệ và khoảng cách giới tính cho một số chỉ tiêu quan trọng trong số 61 nền kinh tế đã được nêu ra trong cả báo cáo này và báo cáo năm 2012, và các phân tích về mối quan hệ giữa các chỉ số khoảng cách giới tính do Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Báo cáo cũng nêu bật so sánh giữa các trình độ phát triển kinh tế và các nhóm khu vực cho các chỉ tiêu về hoạt động, thái độ, và tác động.

Báo cáo đầy đủ: GEM 2014 Womens Report

Tin khác đã đăng