Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2007Sau khi nước ta đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), năm 2007 kinh tế nước ta đã có bước phát triển mạnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GDP) năm 2007 đạt 8,48%, là mức cao nhất trong 11 năm gần đây, đứng thứ ba trong các nước Châu Á. Đóng góp vai trò quan trọng vào tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm 2007 và các năm gần đây là khu vực doanh nghiệp. Việc tạo môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, phát triển nguồn nhân lực, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhất là nâng cao năng lực của các doanh nghiệp là những vấn đề luôn được Đảng và nhà nước ta quan tâm

chu dan nxb

 

 

Tin khác đã đăng