Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2013Đây là một trong những tài liệu quan trọng, giúp các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ về tình hình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam qua từng năm, trên cơ sở đó, xây dựng những hướng đi thích hợp phục vụ cho việc phát triển kinh doanh ở Việt Nam.

Báo cáo tiếp cận và phân tích sự phát triển của doanh nghiệp từ 3 góc nhìn chính và cũng là ba trụ cột quan trọng quyết định đến chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đó là: cơ cấu kinh tế, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động ở các cấp độ: doanh nghiệp, ngành, khu vực kinh tế và của toàn bộ nền kinh tế.

Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2013

 

Tải tài liệu

 

 

Tin khác đã đăng