Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2014Tiếp theo các Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam được xuất bản hàng năm bắt đầu từ năm 2006, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục xây dựng “Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2014” với chủ đề năm Phát triển doanh nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp.

GEM Vietnam Report 2014 (Short version in Vietnamese) (1)

 

Tải tài liệu

Tin khác đã đăng