Báo cáo VBiS quý II năm 2010Kết quả sản xuất kinh doanh (SX-KD) bền vững của một doanh nghiệp tùy thuộc nhiều vào khả năng thấu hiểu và nắm bắt tình hình để ra quyết định của người lãnh đạo.

Kết quả sản xuất kinh doanh (SX-KD) bền vững của một doanh nghiệp tùy thuộc nhiều vào khả năng thấu hiểu và nắm bắt tình hình để ra quyết định của người lãnh đạo. Trong thế giới toàn cầu hóa với những biến động nhanh chóng, khó lường, việc các doanh nghiệp Việt nam cùng nhau hợp tác chia sẻ thường xuyên đánh giá và cảm nhận về hiện trạng và triển vọng SX-KD của mình cũng như các yếu tố tác động đến chúng có giá trị đặc biệt cho quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Thông tin tổng hợp từ các đánh giá và cảm nhận này giúp cho mỗi doanh nghiệp hiểu rõ hơn diễn biến vừa qua và sắp tới của thị trường để có quyết định sắc bén và kịp thời hơn trong nỗ lực nâng cao kết quả SX-KD của mình. Thông tin này có thể hỗ trợ tích cực cho các cơ quan chính phủ và các hiệp hội trong việc đánh giá và hoạch định chính xác hơn với các quyết sách của mình , cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Khảo sát Động thái Doanh nghiệp VbiS2 được Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện hàng Quý trên cơ sở tổng hợp thông tin, nhận định từ các doanh nghiệp một cách khoa học, sát thực và nhanh chóng, truyển tải những thông tin này kịp thời tới các cấp lãnh đạo các doanh nghiệp, các hiệp hội, các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách, và các chuyên gia phân tích kinh tế-thị trường. Nỗ lực này chỉ có thể thành công nếu có được sự quan tâm và hợp tác chặt chẽ của cộng đồng các doanh nghiệp.

Khảo sát Động thái Doanh nghiệp VBiS được VCCI thực hiện phối hợp với Tổng cục thông kê, Viện Cạnh tranh Châu Á thuộc Trường Chính Sách Công Lý Quang Diệu, ĐHQG Singapore và được tài trợ bởi Quỹ Châu Á (Asia Foundation).

Download tài liệu: Bao cao VBiS quy II năm 2010

Tin khác đã đăng