Báo cáo VBiS quý III năm 2012Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2012 là khoảng 51 nghìn doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 350,5 nghìn tỷ đồng, giảm 11,7% về số doanh nghiệp nhưng tăng 0,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011.

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2012 là khoảng 51 nghìn doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 350,5 nghìn tỷ đồng, giảm 11,7% về số doanh nghiệp nhưng tăng 0,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2011. Như vậy, cả nước đã có trên 675 nghìn doanh nghiệp đã được thành lập, trong đó khoảng 472 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm gần 70%. Trong 9 tháng đầu năm 2012, có khoảng 40,2 nghìn doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặt tạm ngừng hoạt động, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2011. Một điểm đáng lưu ý là theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2011 có 53.000 doanh nghiệp đóng cửa và phá sản. Như vậy, con số doanh nghiệp phải đóng cửa trong hai năm 2011 và 2012 chiếm khoảng 40% tổng số doanh nghiệp phải đóng cửa kể từ khi đổi mới đến nay. Điều này cho thấy mức độ khó khăn trong kinh doanh ở Việt Nam trong hai năm gần đây, dù biết rằng việc thành lập mới và đóng của doanh nghiệp là quy luật của thị trường.

Download tài liệu: Bao cao VBiS quy III nam 2012

Tin khác đã đăng