Chương trình khảo sát

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu luôn biến động, ngày càng trở nên phức tạp và khó tiên liệu, sự thành công của các quyết định chính sách và quyết định kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đầu vào của thông tin và số liệu bởi đó là cơ sở thực tiễn cho những người có trách nhiệm ra quyết định.

Với mục đích phản ánh kịp thời thông tin về thực tiễn kinh doanh, tác động của các chính sách đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, thông qua đó hỗ trợ việc ra quyết định của các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) giới thiệu sáng kiến Khảo sát Động thái Doanh nghiệp Việt Nam (VBiS). Sáng kiến được sự tài trợ của Quỹ Châu Á (TAF) và được thực hiện bởi Viện Phát triển doanh nghiệp/VCCI với sự phối hợp của Tổng cục Thống kê (GSO), Học viện Năng lực Cạnh tranh Châu Á (ACI).

 

VBiS là gì ?

 

VBiS là tập hợp các đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như các nhận định của các doanh nghiệp tiêu biểu theo định kỳ 6 tháng một lần về môi trường kinh doanh và dự báo phát triển trong thời gian tới. Bằng sự phản hồi trực tuyến từ các doanh nghiệp, VBiS cho phép thực hiện khảo sát doanh nghiệp một cách thường xuyên, nhanh chóng, đưa ra số liệu tin cậy và kịp thời. Đây cũng sẽ là kênh cung cấp thông tin quan trọng cho các doanh nghiệp là thành viên của VBiS, theo đó, mức độ chính xác và chuyên sâu của các kết luận phụ thuộc vào độ chính xác của thông tin do chính các doanh nghiệp cung cấp.

 

Thành viên của VBiS

 

Thành viên của VBiS là những doanh nghiệp có uy tín và có trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Tiếng nói của các thành viên VBiS là tiếng nói trung thực, có hàm lượng tri thức cao.
Bằng việc tham gia VBiS, các doanh nghiệp đang hướng tới tương lai phát triển bền vững.

VBIS

 

QUYỀN LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN VBIS

 

Được cấp tài khoản thành viên để cung cấp ý kiến, bình luận và thông tin cho cuộc khảo sát.
Được xem ngay các kết quả khảo sát nhanh ngay khi hoàn thành bảng phiếu điều tra.
Được tiếp cận báo cáo VBiS đăng trên website www.vbis.vn
Được tiếp cận các thông tin phân tích chuyên sâu, phân tích ngành rút ra từ khảo sát VBiS và các thông tin kinh doanh khác từ kho dữ liệu của VBiS.
Được hưởng ưu đãi trong việc giới thiệu doanh nghiệp trên Website VBiS.
Được hưởng các quyền lợi ưu đãi đặc biệt khác được VBiS đưa ra trong quá trình vận hành.

 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN

 

Quản lý và bảo vệ thông tin tài khoản đăng nhập được cấp.
Cung cấp các thông tin chính xác, trung thực, kịp thời cho cuộc khảo sát.
Tuân thủ các quy định được đề ra trong phần Quy định của website VBiS.
Nhà tài trợ và đối tác thực hiện:

 

Khảo sát Động thái Doanh nghiệp Việt Nam (VBiS) là sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (www.vcci.com.vn) được tài trợ bởi Quỹ Châu Á (TAF – asiafoundation.org), thực hiện với sự phối hợp của Tổng cục Thống kê (www.gso.gov.vn) và Học viện Cạnh tranh Châu Á (ACI – www.spp.nus.edu.sg/ACIHo).