2015 – “Năm phục vụ doanh nghiệp”Phát biểu tại một hội thảo gần đây, ông Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng: Năm 2015, hệ thống ngân hàng cần đặt mục tiêu là “năm phục vụ doanh nghiệp”.

Nhìn rộng hơn với vai trò là chủ thể của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội “năm phục vụ doanh nghiệp” không chỉ đến từ hệ thống ngân hàng mà cần được đặt trong một tổng thể, trong đó có các giải pháp, hành động cụ thể của Chính phủ, Bộ, Ban ngành và địa phương nhằm khai thác tối đa mọi nguồn lực để có thể giúp cho cộng đồng doanh nghiệp xoay chuyển tình thế, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.

Đặt vấn đề “năm phục vụ doanh nghiệp” vào thời điểm này là rất cần thiết bởi trên thực tế những con số thống kê cho thấy số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể trong 3 năm liên tiếp gần đây đều duy trì ở mức năm sau cao hơn năm trước (năm 2012 là 54.261 doanh nghiệp, năm 2011 là 53.922 và 11 tháng của năm 2014 là 60.340).

Đặt vai trò trọng tâm của doanh nghieiepj trong định hướng phát triển kinh tế – xã hội không phải bây giờ mới được nhắc tới. Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên “mạnh dạn” lấy doanh nghiệp làm trong tâm khi năm 2014 được tỉnh xác định là năm “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế và đồng hành cùng doanh nghiệp”. Với định hướng đó, trong năm 2014, Quảng Ninh đã công bố 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh, tạo niềm tin, thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tập đoàn lớn trên thế giới và trong nước. Minh chứng cho thấy, tổng vốn đầu tư FDI thu hút được 2014 vào Quảng Ninh là 819,8 triệu USD và đến nay tổng vốn đầu trên địa bàn tỉnh đạt gần 5 tỷ USD.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, GDP của tỉnh năm 2014 ước đại 8,8% (bình quân cả nước 5,8%). Dự kiến năm 2015 sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ hơn với mức tăng GDP có thể là hai con số.

Với việc xác lập một cách rõ ràng vai trò, vị trí và mối quan hệ của doanh nghiệp với chính quyền địa phương, những kết quả đã đạt được về kinh tế – xã hội đã được cải thiện mạnh mẽ qua các con số thống kê của Quảng Ninh..

Còn nhớ, ngày 13/10/1945, sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà non trẻ vừa ra đời được một tháng, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới công thương VN trong đó khẳng định: “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng.”

Lời “hiệu triệu” của Bác đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ giới công thương, tạo ra một nguồn lực to lớn góp phần rất lớn vào thành công của cuộc kháng chiến sau này.

Trở lại với thời điểm hiện tại, khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp đã được nhắc tới rất nhiều, Chính phủ cũng đã có nhiều giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn và đồng hành với doanh nghiệp. Đặc biệt Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 góp phần xác lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cởi mở hơn, đồng thời thúc đẩy tinh thần nghiệp chủ trong giới trẻ.

Trong một tổng thể như thế, rõ ràng việc thực thi nghiêm túc và hiệu quả Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư cũng như các quyết sách khác theo hướng cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh và đầu tư cùng những giải pháp, hành động quyết liệt giúp cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trở lại quỹ đạo phát triển là một nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong thời gian tới. Và có lẽ, doanh nghiệp mong không chỉ năm 2015 là “Năm phục vụ doanh nghiệp” !

Tin khác đã đăng