Báo cáo VBiS quý I năm 2010Kết quả sản xuất kinh doanh (SX-KD) bền vững của một doanh nghiệp tùy thuộc nhiều vào khả năng thấu hiểu và nắm bắt tình hình để ra quyết định của người lãnh đạo.

Kết quả sản xuất kinh doanh (SX-KD) bền vững của một doanh nghiệp tùy thuộc nhiều vào khả năng thấu hiểu và nắm bắt tình hình để ra quyết định của người lãnh đạo. Trong một thế giới toàn cầu hóa với những biến động nhanh chóng, khó lường, việc các doanh nghiệp Việt nam cùng nhau hợp tác chia sẻ thường xuyên đánh giá và cảm nhận về hiện trạng và triển vọng SX-KD của mình cũng như các yếu tố tác động đến chúng có giá trị đặc biệt cho quá trinh hoạch định và thực thi chính sách trên qui mô toàn quốc cũng như cho từng địa phương. Thông tin tổng hợp từ các đánh giá và cảm nhận này giúp cho mỗi doanh nghiệp hiểu rõ hơn diễn biến vừa qua và sắp tới của thị trường để có quyết định sắc bén và kịp thời hơn trong nỗ lực nâng cao kết quả SX-KD của mình. Thông tin này cũng rất hữu ích cho các cơ quan chính phủ và các hiệp hội có đánh giá và hoạch định chính xác hơn với các quyết sách của mình trong cố gắng hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển.

Khảo sát Động thái Doanh nghiệp VBiS1 được thực hiện vào đầu năm 2011 bởi Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) với mục tiêu tổng hợp các thông tin này một cách khoa học, sát thực, và nhanh chóng để cung cấp cho lãnh đạo các doanh nghiệp, các hiệp hội, các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách, và các chuyên gia phân tích kinh tế-thị trường. Nỗ lực này chỉ
có thể thành công nếu có được sự quan tâm và hợp tác chặt chẽ của cộng đồng các doanh nghiệp. Dự án Khảo sát Động thái Doanh nghiệp VBiS được tư vấn bởi Viện Cạnh tranh Châu Á thuộc Trường Chính Sách Công Lý Quang Diệu, ĐHQG Singapore và được tài trợ bởi Quỹ Châu Á (Asia Foundation).

Download tài liệu Bao cao VBiS quy I nam 2010

Tin khác đã đăng