CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2014Ngày 15/4/2015, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2014. Báo cáo là một trong những tài liệu quan trọng, giúp các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ về tình hình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam qua từng năm, trên cơ sở đó xây dựng những hướng đi thích hợp phục vụ cho việc phát triển kinh doanh ở Việt Nam.

Ngày 15/4/2015, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức công bố Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2014. Báo cáo là một trong những tài liệu quan trọng, giúp các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ về tình hình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam qua từng năm, trên cơ sở đó xây dựng những hướng đi thích hợp phục vụ cho việc phát triển kinh doanh ở Việt Nam. Ngoài việc đánh giá môi trường kinh doanh của Việt Nam, đánh giá năng lực của doanh nghiệp, Báo cáo còn đi sâu vào phân tích thực trạng hoạt động của doanh nghiệp theo chủ đề lựa chọn của mỗi năm.

vbis

Dựa trên số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2014 của Tổng cục Thống kê (cung cấp số liệu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2013 và ước tính năm 2014), Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam sẽ đưa ra bức tranh về thực trạng phát triển và năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2014, so sánh với các năm từ 2007-2013, từ đó cho thấy những vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang còn hạn chế.

Từ kết quả nghiên cứu trong Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2013 với chủ đề “Phát triển doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng” về mối liên kết chặt chẽ giữa việc phát triển doanh nghiệp và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 tiếp tục tìm hiểu mối liên kết này trong lĩnh vực nông nghiệp. Nông nghiệp Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, xóa đói giảm nghèo, là nguồn thu ngoại tệ lớn và góp phần ổn định chính trị – xã hội. Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam còn nhiều hạn chế và bị tụt hậu xa so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Để có thể giải quyết được những hạn chế nêu trên, cần có sự tham gia của doanh nghiệp vào kinh doanh trong nông nghiệp. Với những lý do này, Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2014đã lựa chọn chủ đề năm là “Phát triển doanh nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp”.

Để có một cái nhìn toàn diện hơn về vai trò và thực trạng phát triển của doanh nghiệp trong việc phát triển lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản, Báo cáo sẽ không chỉ thu gọn đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, mà còn phân tích rộng hơn, bao gồm tất cả các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nông nghiệp tổng hợp, bắt đầu từ khâu cung cấp nguyên phụ liệu đầu vào (phân bón, con giống, dịch vụ hỗ trợ,…) cho việc nuôi trồng các sản phẩm nông nghiệp, tiếp đến là thu gom, bảo quản và chế biến các sản phẩm lương thực thực phẩm và cuối cùng là phân phối đến tận tay tiêu dùng. Theo chuỗi cung ứng này, trong mỗi khâu, doanh nghiệp sẽ đóng những vai trò khác nhau nhằm nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm nông nghiệp.Với mức độ phức tạp và khó khăn trong việc nghiên cứu về doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nông nghiệp tổng hợp, Báo cáo đã lựa chọn ra hai chuỗi cung ứng tiêu biểu là kinh doanh thủy sản và kinh doanh chăn nuôi để nghiên cứu chi tiết.

Căn cứ vào các phân tích đánh giá, Báo cáo đưa các nhận định và đề xuất một số các kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia vào các chuỗi cung ứng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Báo cáo sẽ là một công cụ hữu ích cho sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.

 

Lê Thanh Hải

Tin khác đã đăng