Sự phát triển của cộng đồng Việt Nam sau khi gia nhập WTOHiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Công cuộc đổi mới của Việt Nam từ 1986 đến nay là phù hợp xu thế đó, chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh hội nhập nền kinh tế quốc tế với phương châm

Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Công cuộc đổi mới của Việt Nam từ 1986 đến nay là phù hợp xu thế đó, chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh hội nhập nền kinh tế quốc tế với phương châm: đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, phát triển. Ngày 7-11-2006, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Từ đây Việt Nam trở thành thành viên WTO và tham gia đầy đủ các định chế kinh tế toàn cầu. WTO là sân chơi lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn. Cơ hội thị trường có từ việc gia nhập WTO luôn đi liền với những thách thức lớn của việc xóa bỏ hàng rào thuế quan cũng như các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp.

Cuốn sách Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập WTO là công trình nghiên cứu của Viện Phát triển doanh nghiệp do TS. Đoàn Duy Khương chủ biên. Với 248 trang, cuốn sách là những nhận định, đánh giá về thành công cũng như những thách thức sau gần bảy năm Việt Nam gia nhập WTO, những tác động của hội nhập kinh tế nói chung và đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở đó, cuốn sách nêu những khuyến nghị và dự báo cho cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn, vững vàng hơn, khai thác một cách hiệu quả các cơ hội WTO mang đến, đề xuất với Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn trong các giai đoạn tiếp theo cũng như tiến hành các thỏa thuận thương mại quốc tế

Những tài liệu này là ấn phẩm, hiện tại không có bản mềm miễn phí, xin liên hệ với địa chỉ để mua bản cứng.

Liên hệ: Viện phát triển doanh nghiệp – EDF – VCCI

Địa chỉ: Số 9 – Đào Duy Anh – Hà Nội

 

Tin khác đã đăng