NĂNG LỰC ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG, VỊ TRÍ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ HÀM Ý CHO HỢP TÁC ĐA PHƯƠNGChuỗi giá trị toàn cầu thời gian qua được coi là một nhân tố cách mạng, tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất toàn cầu trên quy mô hội nhập cả chiều rộng và chiều sâu, từ các nước đang phát triển tới các nước phát triển. Điều này mang lại cả cơ […]

Chuỗi giá trị toàn cầu thời gian qua được coi là một nhân tố cách mạng, tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất toàn cầu trên quy mô hội nhập cả chiều rộng và chiều sâu, từ các nước đang phát triển tới các nước phát triển. Điều này mang lại cả cơ hội cũng như thách thức cho tất cả các quốc gia, đòi hỏi sự vận động theo hướng phát triển, tạo dựng lợi thế thương mại của mỗi nước. Trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng như hiện nay thì lý thuyết về năng lực động được đề cập đến như cơ sở để tạo lợi thế cạnh tranh và đem lại kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khi đánh giá doanh nghiệp thông qua năng lực động, có thể cho thấy khả năng của doanh nghiệp trong việc thay đổi, điều phối và định dạng lại các nguồn lực bên trong và bên ngoài doanh nghiệp để không chỉ thích ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh và còn có thể tận dụng được những cơ hội thị trường để tăng cường hiệu quả kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, việc đánh giá tổng thể và toàn diện năng lực động cũng như xác định rõ ràng vị thế hiện tại của doanh nghiệp Việt Nam trong GVC là nhiệm vụ trước mắt cũng chính là lời giải đầu tiên và quan trọng cần phải đi tìm để giải quyết bài toán khó khăn đang đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Dựa trên nghiên cứu tổng quan và khảo sát khoảng 500 doanh nghiệp, nghiên cứu này đã định vị doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, đánh giá thực trạng năng lực động của doanh nghiệp Việt Nam và xác định được các yếu tố góp phần nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu.

Mời tải bản đầy đủ (Tiếng Việt): Tại đây

Mời tải bản tóm tắt (Tiếng Việt): Tại đây

Mời tải bản tóm tắt (Tiếng Anh): Tại đây

Tin khác đã đăng