Tài liệu Hội thảo Chỉ số thương mại bền vững năm 2018 ngày 23/11/2018tài liệu tiếng Việt: VCCI.STI – Vietnamese version Tài liệu tiếng Anh: VCCI.STI – English version Báo cáo đầy đủ:

tài liệu tiếng Việt: VCCI.STI – Vietnamese version

Tài liệu tiếng Anh: VCCI.STI – English version

Báo cáo đầy đủ: Hinrich-Foundation-Sustainable-Trade-Index-2018-White-paper-report-Vietnamese

Tin khác đã đăng